HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Föreningsstämma

Kallelse

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Elisetorp i ARLÖV kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 februari 2023 kl: 19.00

Lokal: Församlingshemmet, Dalbyvägen, Arlöv.

DAGORDNING

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. fråga om närvarorätt vid stämman
 6. godkännande av dagordning
 7. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 8. val av minst två rösträknare
 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. genomgång av revisorernas berättelse
 12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. beslut i anledning av föreningens bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 1. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 2. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
 1. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 2. val av styrelseledamöter och suppleanter
 3. presentation av HSB-ledamot
 4. beslut om antal revisorer och suppleant
 5. val av revisor/er och suppleant
 6. beslut om antal ledamöter i valberedningen
 7. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 8. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 9. föreningsstämmans avslutande
 10. övriga frågor