HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Föreningsstämma

KALLELSE

Information inför poströstning till HSB brf Elisetorp ordinarie föreningsstämma den 24 februari 2021

Ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Elisetorp kommer att hållas den  24 februari 2021  kl:19.00,  Plats: Föreningslokal, Elisetorp.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19, har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen beslutar att inte tillåta medlemmar att närvara fysiskt vid stämman.  Stämman kommer därför att hållas med ett minimum av deltagare och via poströster.

       Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*
 4. Godkännande av röstlängd*
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning*
 11. Genomgång av revisorernas berättelse*
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Val av styrelseledamöter och suppleanter
 1. Beslut om antal revisorer och suppleant
 2. Val av revisor/er och suppleant
 3. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 4. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 5. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 6. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 7. a) Motion från medlem att inhägna föreningens parkeringsplats.
 8. b) Motion från medlem att montera kamerabevakning på föreningens parkeringsplats.

Föreningsstämmans avslutande*