HSB brf Elisetorp, Arlöv

Bostadsrättsföreningen i Arlöv

Föreningsnytt

Föreningsstämma

KALLELSE

Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Elisetorp i Arlöv
kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Elisetorp 2020.02.24  kl 19.00
Lokal: Församlingshemmet, Dalbyvägen, Arlöv.

DAGORDNING

1.       föreningsstämmans öppnande
2.       val av stämmoordförande
3.       anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4.       godkännande av röstlängd
5.       fråga om närvarorätt vid stämman
6.       godkännande av dagordning
7.       val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet
8.       val av minst 2 rösträknare
9.        fråga om kallelse behörigen skett
10.     genomgång av verksamhetsplan
11.     genomgång av styrelsens årsredovisning
12.     genomgång av revisorernas berättelse
13.     beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
14.     beslut i anledning av föreningens bostadsrättsföreningens vinst eller                                  förlust enligt den fastställda balansräkningen
15.     beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
16.     beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda                         som valts av föreningsstämman
17.     beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
18.     val av styrelseledamöter och suppleanter
19.     presentation av HSB-ledamot
20.     beslut om antal revisorer och suppleant
21.     val av revisor/er och suppleant
22.     beslut om antal ledamöter i valberedningen
23.     val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
24.     val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
25.     inkomna motioner
26.     föreningsstämmans avslutande
27.    övriga frågor